THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Thanh Hưng 26/08/2020
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con và cử đại diện quản lý vốn, chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện 15/08/2020
Công bố thông tin - Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2020) 29/07/2020
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 07/07/2020
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con và cử đại diện quản lý vốn 04/07/2020
Công bố thông tin - Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 12/06/2020
Công bố thông tin - Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 12/06/2020
Công bố thông tin - Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua 1 số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 12/06/2020
Công bố thông tin - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 12/06/2020
(BỔ SUNG) TÀI LIỆU HỌP - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020: Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 - Chu Hữu Chiến 05/06/2020