THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Giải trình Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2020 19/04/2020
Công bố thông tin - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Trung Vũ 07/04/2020
Công bố thông tin - Công văn của Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 07/04/2020
Giải trình Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2019 30/03/2020
Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 30/03/2020
Công bố thông tin - Gia hạn thời hạn họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 20/03/2020
Công bố thông tin - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18 ngày 17/03/2020 18/03/2020
Công bố thông tin - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 ngày 03/03/2020 04/03/2020
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin 03/03/2020
Công bố thông tin - Miễn nhiệm và bổ nhiệm người nội bộ 03/03/2020