THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Đính chính Nghị quyết số 76/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 26/10/2021
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ 26/10/2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 26/10/2021
Công bố thông tin - Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng 21/10/2021
Công bố thông tin - Các nghị quyết Hội đồng quản trị liên quan đến việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Hồi - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Báo cáo kết quả Phát hành tăng vốn điều lệ 19/10/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết về việc thực hiện nhận chuyển nhượng 49% cổ phần còn lại từ các cổ đông để nắm giữ 100% vốn điều lệ của của Công ty Cổ phần M&I Thế kỷ. 19/10/2021
Công bố thông tin - Sửa đổi bổ sung đối với Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ, mã trái phiếu: CRE202001 14/10/2021
Thông báo giao dịch Quyền mua cổ phiếu CRE của Người nội bộ 30/09/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Mậu Minh Tuyến 28/09/2021
Thông báo giao dịch Quyền mua cổ phiếu CRE của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ 27/09/2021