THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Mậu Minh Tuyến 16/09/2021
Thông báo số về ngày đăng ký cuối cùng của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh 07/09/2021
Thông báo số về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 07/09/2021
Công bố thông tin - Chào bán cổ phiếu ra công chúng 01/09/2021
Công bố thông tin - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 01/09/2021
Công bố thông tin - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty 01/09/2021
Công bố thông tin - Đính chính một số nội dung trong Thông báo số 285/2021/CBTT-CENLAND về "Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm". 31/08/2021
Công bố thông tin - Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 30/08/2021
Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 30/08/2021
Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét 27/08/2021