THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết (6 tháng đầu Năm 2021) 26/07/2021
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ với cổ phiếu CRE của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) 21/07/2021
Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 19/07/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc hợp tác với Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Trustlink và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ 17/07/2021
Công bố thông tin - Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 26/06/2021
Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 11/06/2021
Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 11/06/2021
Công bố thông tin - Sửa đổi bổ sung đối với bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ, mã trái phiếu CREB2124001 04/06/2021
Báo cáo kết quả giao dịch của Người có liên quan với Người nội bộ - Hoàng Thị Bản 03/06/2021
Công bố thông tin - Các Nghị quyết HĐQT thông qua các hồ sơ liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và thành lập Ủy ban Kiểm toán 12/05/2021