THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Báo cáo Kết quả Giao dịch Cổ phiếu của Người nội bộ của Công ty Đại chúng 03/05/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Trung Vũ 20/04/2021
Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 19/04/2021
Công bố thông tin về Kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Mã trái phiếu: CREB2124001) 16/04/2021
Công bố thông tin - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vietnam Master Holding 2 Limited 12/04/2021
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Bản sửa đổi bổ sung ngày 09/04/2021) 10/04/2021
Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Bản sửa đổi bổ sung ngày 09/04/2021) 10/04/2021
Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Bản sửa đổi bổ sung ngày 09/04/2021) 10/04/2021
BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ 09/04/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc Đầu tư mua, bán, chuyển nhượng các bất động sản thuộc Dự án Toà nhà Hợp tác xã Thành Công 08/04/2021