THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Hủy Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 10/11/2021
Công bố thông tin - Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, Đăng ký thay đổi lần thứ 20 03/11/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 105.599.649 cổ phiếu. 03/11/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ về việc thay đổi đăng ký vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ. 30/10/2021
Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 29/10/2021
Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 28/10/2021
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng số 1852/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 26/10/2021. 27/10/2021
Công bố thông tin - Đính chính Báo cáo kết quả phát hành số: 355/2021/BC-CENLAND ngày 26/10/2021 26/10/2021
Công bố thông tin - Đính chính Nghị quyết số 76/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 26/10/2021
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ 26/10/2021