THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 26/12/2018
Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Kim Thành – người có liên quan đến người nội bộ 20/12/2018
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT - Thông qua các giao dịch của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ với các bên có liên quan 16/12/2018
Thông báo của TTLKCKVN về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 13/12/2018
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng 13/12/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 29/11/2018
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT - Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 29/11/2018
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT - Vay vốn đầu tư 29/11/2018
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT - Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư Lilaha phát hành 29/11/2018
Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Kim Thành – người có liên quan đến người nội bộ 15/11/2018