THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án triển khai việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án Khu dân cư Khe Cát 25/10/2022
Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 24/10/2022
Công bố thông tin - Điều chỉnh thời gian mua lại trước hạn trái phiếu đối với trái phiếu mã CREB2124001 24/10/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua về việc thôi giữ chức vụ PTGD và bầu Phó Chủ tịch HDQT 21/10/2022
Công bố thông tin - Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 21/10/2022
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ - Nguyễn Anh Hương 21/10/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua về việc tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 21/10/2022
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ - Nguyễn Minh Hồi 19/10/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Minh Hồi 14/10/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 14/10/2022