THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. 14/06/2022
Công bố thông tin - Hội đồng Quản trị của Công ty thông qua việc để Công đoàn Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ thực hiện mua lại cổ phiếu ESOP 2021. 31/05/2022
Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. 17/05/2022
Giải trình và Báo cáo kết quả giao dịch không công bố thông tin của Người nội bộ _ Nguyễn Anh Hương 27/04/2022
Công bố thông tin - Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022. 27/04/2022
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh: "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022". 01/04/2022
Công bố thông tin - Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. 25/03/2022
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022" 23/03/2022
Công bố thông tin - Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. 18/03/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần CEN Hồ Chí Minh. 13/03/2022