THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu CRE của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ 06/09/2022
Công bố thông tin - NQHĐQT thông qua việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 25/08/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Trần Thị Tuyết Mai) của người nội bộ (ông Nguyễn Đức Vui) 23/08/2022
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Chu Hữu Chiến 22/08/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua đầu tư các bất động sản tại Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 12/08/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Trần Thị Tuyết Mai) của người nội bộ (ông Nguyễn Đức Vui) 11/08/2022
Công bố thông tin - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty (2020, 2021) 07/08/2022
Công bố thông tin - Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2022) 30/07/2022
Công bố thông tin - Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 29/07/2022
HSX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 27/07/2022