THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. 25/03/2022
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022" 23/03/2022
Công bố thông tin - Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. 18/03/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần CEN Hồ Chí Minh. 13/03/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 13/03/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung chi tiết về phương án phát hành tăng vốn và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. 13/03/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ - Nguyễn Đức Vui. 09/03/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ - Nguyễn Đức Vui 10/02/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ - Nguyễn Đức Vui 09/02/2022
Công bố thông tin - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết (Năm 2021) 28/01/2022