THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Minh Hồi 14/10/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 14/10/2022
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 05/10/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Anh Hương 30/09/2022
Công bố thông tin - Quyết định về việc mua lại trái phiếu trước hạn và phương án mua lại trái phiếu trước hạn (Mã trái phiếu: CREB2124001) 28/09/2022
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu CRE của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ 26/09/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm người phụ trách và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty 26/09/2022
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Vương Văn Tường 19/09/2022
HSX: Thông báo điều chỉnh thời gian quyền mua cổ phiếu 15/09/2022
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 13/09/2022