THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 10/04/2021
BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ 09/04/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc Đầu tư mua, bán, chuyển nhượng các bất động sản thuộc Dự án Toà nhà Hợp tác xã Thành Công 08/04/2021
(BỔ SUNG) TÀI LIỆU HỌP - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021: Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 - Vương Văn Tường 31/03/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ năm 2021 26/03/2021
THÔNG BÁO MỜI HỌP & TÀI LIỆU HỌP - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 18/03/2021
Công bố thông tin - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vietnam Master Holding 2 Limited 18/03/2021
Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Năm 2020 18/03/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thành lập Cen Hà Nội - Chi nhánh Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 16/03/2021
Công bố thông tin - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vietnam Master Holding 2 Limited 15/03/2021