THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 13/03/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung chi tiết về phương án phát hành tăng vốn và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. 13/03/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ - Nguyễn Đức Vui. 09/03/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ - Nguyễn Đức Vui 10/02/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ - Nguyễn Đức Vui 09/02/2022
Công bố thông tin - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết (Năm 2021) 28/01/2022
Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 27/01/2022
Giải trình và Báo cáo kết quả giao dịch Không Công bố thông tin_Người có liên quan với Người nội bộ _ Nguyễn Anh Hương 25/01/2022
Giải trình và Báo cáo kết quả giao dịch Không Công bố thông tin_Người có liên quan với Người nội bộ _ Nguyễn Đức Vui 24/01/2022
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội. 21/01/2022