THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty (2020, 2021) 07/08/2022
Công bố thông tin - Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2022) 30/07/2022
HSX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 27/07/2022
VSD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 26/07/2022
Công bố thông tin - Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 12/07/2022
Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 07/07/2022
Công bố thông tin - Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính năm 2022. 15/06/2022
Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. 14/06/2022
Công bố thông tin - Hội đồng Quản trị của Công ty thông qua việc để Công đoàn Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ thực hiện mua lại cổ phiếu ESOP 2021. 31/05/2022
Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. 17/05/2022