THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán, đăng ký thay đổi lần thứ 03, ngày 12 tháng 11 năm 2021 16/11/2021
Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc Hủy thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng 11/11/2021. 12/11/2021
Công bố thông tin - Hủy Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 10/11/2021
Công bố thông tin - Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, Đăng ký thay đổi lần thứ 20 03/11/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 105.599.649 cổ phiếu. 03/11/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ về việc thay đổi đăng ký vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ. 30/10/2021
Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 29/10/2021
Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 28/10/2021
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng số 1852/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 26/10/2021. 27/10/2021
Công bố thông tin - Đính chính Báo cáo kết quả phát hành số: 355/2021/BC-CENLAND ngày 26/10/2021 26/10/2021